Affärsdrivet genomförande


Vi driver genomförande-
projekten med ett tydligt fokus på affärsnytta

På Trinovo Consulting hjälper vi våra klienter att genomföra program och projekt på ett sätt som möjliggör att de snabbare och lättare kan förbättra sina verksamheter och affärer. Enligt vår erfarenhet kännetecknas ett framgångsrikt genomförande av en syn där man ser till hela förändringsinsatsen, har konkreta och väl underbyggda nyttolöften som kontinuerligt följs upp. Ett tydligt ägarskap av nyttorealiseringen bidrar till att denna blir en del av ordinarie verksamhetsuppföljning. Vi hjälper våra klienter att genomföra såväl organisationsförändringar som nya arbetssätt och processer. Tack vare vår erfarenhet av både strategi, affärsutveckling samt IT-management kan vi driva genomförandeprojekten med ett tydligt fokus på affärsnytta.

Alltför många företag misslyckas med sitt genomförande och uppnår inte den avsedda affärsnyttan och heller inte sitt nyttolöfte. Ett flertal aktuella studier visar att bara en bråkdel av genomförda program och projekt levererar den förväntade nyttan. För svenska större och medelstora företag handlar det årligen om flera tiotals miljarder kronor i utebliven affärsnytta.

Enligt vår erfarenhet grundar sig ofta problematiken i att styrning och uppföljning i alltför stor omfattning fokuserar på projektaspekter, så som kostnad, tid och kvalitet, och för lite på den affärsnytta man vill erhålla. Man utvärderar hur bra man är på att driva projekt snarare än att säkerställa att projektets leveranser möjliggör att nyttolöfte och planerad affärsnytta kan realiseras.

Vad kan Trinovo tillföra för att bättre realisera affärsnyttan?

1. Vi säkerställer att realistiska och heltäckande faktabaserade beslutsunderlag tas fram och att dessa omfattar hela förändringsinsatsen.

Ett projekt startas alltid för att uppnå en viss affärsnytta som ofta uppnås först en tid efter att projektet har avslutats. Därför är det viktigt att hela den förändringsinsats som krävs för att uppfylla nyttolöftet inkluderas i Business Case och planering.
Eftersom kunskapen om projektdetaljerna ökar under projektet samtidigt som omvärldsfaktorerna och därmed förutsättningarna för projektet kan förändras är det viktigt att kontinuerligt uppdatera Business Case och nyttolöften.

Trinovo kan även hjälpa till genom att ge en ”second opinion” på Business Case, bedömda affärsnyttor samt realiseringsplaner och därmed ge rekommendationer för det fortsatta arbetet.

2. Vi styr projekt mot realiserad nytta istället för enbart mot budget.

Då anledningen till att genomföra ett förändringsprojekt är att uppnå en önskad affärsnytta räcker det inte med att mäta och styra utifrån de klassiska projektaspekterna; tid, kostnad och kvalité, dessa måste också kompletteras med realiserad affärsnytta. Visar det sig under projektets gång att den bedömda affärsnyttan inte kan motivera resterande resursbehov och kostnader bör man vidta åtgärder, så som att stänga ner, omstrukturera, eller pausa projektet för att ta in en “second opinion”. Detta kräver dock stort mod från styrgrupp och projektledning.

 

affärsdrivet genomförande

För att verkligen uppnå de önskade affärsnyttorna är det också viktigt att utse personer inom organisationen som får ett tydligt ansvar för att realisera nyttorna även efter att projektet har avslutats. Den utlovade affärsnyttan, nyttolöftet, ska hanteras i verksamhetsbudget och realiseringens utveckling blir en del av verksamhetsuppföljningen. På så sätt säkerställs att nyttorealiseringen inte enbart hanteras i projektet utan blir en del av verksamheten samt verksamhetsrapporteringen.

3. Vi utvärderar och tar fram planer för hantering av projekt som inte levererar förväntad affärsnytta.

Tyvärr är det många projekt som inte levererar den önskade affärsnyttan. I projekt där bedömningen är att tidigare Business Case inte håller kan det vara bra att ta in en erfaren oberoende extern part som kan utvärdera projektets situation och möjligheter att framgångsrikt uppnå eftersträvad affärsnytta. Trinovo har omfattade erfarenhet av att utvärdera ”havererade” projekt och ta fram förslag på hur projektet ska hanteras framgent. Ofta innebär det att vi tydliggör vad målen med projektet egentligen är och ser till att realiseringen av dessa mål får styra det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa mer om vår syn på nyttorealisering.

Vi är vana att arbeta med etablerade metoder och modeller inom projektledning. Vi anpassar oss till klientens projektmodell; har man inga modeller och metoder kan vi även tillhandahålla detta om så önskas.

Therese Scheidmann

Therese Scheidmann

Kontaktperson Affärsdrivet genomförande

E-post Telefon    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights