Marknadsuppdatering H1 2021


Högt och lågt på Retail Finance-marknaden

Hur har retail finance-marknaden utvecklats under första halvåret 2021? Vem eller vilka har gjort störst värdestegring, och går det att förutspå hur framtida utveckling kan komma att se ut?

Med vaccinpass nedtankat, lite utlandssemester för somliga och på väg ut ur pandemin – hoppas vi – fortsätter den kraftiga värdetillväxten på placeringssidan. Volymerna har vuxit med 13% på ett halvår och det är inte nysparande som driver detta. Utan större ansträngning stiger därmed intäkterna i de finansiella företagen. Ökningen i hushållens inlåning har gått ned, men växer trots allt. Så viss försiktighet råder möjligen och alla kastar kanske inte in sina pengar på börsen. På finansieringssidan är det trots allt lugnare, särskilt företagsutlåningen växer långsamt. Bolåneutvecklingen tickar på i normal takt trots prisökningar och tillfällig frihet från amorteringskrav.

Det kommer bli en spännande höst. Håller värdeökningen i sig? Kommer företagen klara sig när stöd försvinner? Håller hushållens jakt på bostäder uppe prisnivåerna? Är pandemin över? Och vilka följder kommer översvämningar, bränder och IPCCs rapport få?

I detta material utgår vi från fastlagda volymer för Q2 och ultimo 2020. Försäkringssparandet har ännu inte presenterats i detalj för H1. Vi kan därför inte bara summera ihop allt, så delar presenteras separat. På försäkringssidan frångår vi vår princip att inhämta material från centrala källor och har utgått från delårsrapporter från berörda bolag.

Materialet innehåller ingen djupare analys. Det skall mer ses som en sammanställning av data och observationer.


Tomas Dahlqvist
Partner
[email protected]
0705-43 82 52

Sammanfattande kommentarer

Placeringsaffären driver just nu retail finance. T.o.m. bolåneaffären hamnar i skymundan. Men vad betyder det för den långsiktiga lönsamheten? Prispressen finns där, även om den hamnar i bakgrunden när börsen boomar.
Bolånen kanske inte får samma uppmärksamhet, men där händer saker. Etablerade jättar får fortfarande de stora volymerna, men både äldre och inte minst nya utmanare sticker nu verkligen upp. Avanza och Nordnet ”revolutionerade” placeringsaffären med sin plattformsmodell. Är Avanza på väg mot samma lösning på finansieringssidan? Och kvar står de gamla aktörerna med sina balansräkningar, sina kapitalkrav, krympande marginaler och inte minst – allt längre från kunderna?

  • Vinnare: Avanza. Tidigare inte explicit nämnda i vår analys, men aldrig glömda. Tradingen har kanske drivit upp resultatet mest, men nu har man en stadig bas i ”sparande”. 1,5 miljoner kunder är imponerande.
  • Förlorare: Danske. Förutom inlåning hamnar de långt ned på listan i alla produktkategorier. Vad har hänt?
  • Produktvinnare: Allt börsbaserat. Värdestegring rakt över ger topp placering utan ansträngning.
  • Produktförlorare: Företagsutlåning. Ser vi en försiktighet från bankerna? Eller från företagen?

Samtliga belopp i detta PM anges i miljoner kronor om inte annat anges. 

Utveckling av affärsvolym


Plus 1644 Mrdkr (8,4%) driver inte bara de finansiella företagens lönsamhet, utan även svenskarnas förmögenhet. För det är på placeringssidan det tickar på med +13% det senaste halvåret, med PPM-sparandet i topp på +16%. På ett år har nu svenskarnas tillgångar i fonder och försäkringar stigit med 36% och då skall man veta att börsfallet efter starten på Covid-pandemin var återhämtat till två tredjedelar 2020-06-30.

Inlåningsutvecklingen är fortsatt god, så likviditeten i vissa företag som inte drabbats av pandemin utan tvärtom gynnats av stöd såsom uppskjutna skatteinbetalningar, måste vara god. Vad händer nu när stöden trappas av? Hushållens inlåning ökar också, så alla pengar har inte kastats in i börsyran.

På utlåningssidan är det av naturliga skäl lugnare. Ingen boom för bolånen trots prisuppgångar och tillfällig amorteringsfrihet. Och företagen är fortsatt försiktiga i att låna pengar – eller är det bankerna som håller emot?

Utveckling av affärsvolym exkl. försäkring* – 2021 H1

Swedbank tillsammans med Sparbankerna adderar mest volym, men hamnar långt ned i tillväxtligan (6,2%) jämfört med placeringsfokuserade bolag såsom AP7, AMF och SPP (+16-17%). Men utanför vår traditionella lista finns andra aktörer. Avanzas tillväxt i antal kunder (nu över 1,5 milj.)


Danske fortsätter den kraftiga tillväxten på inlåning, men hamnar sist på finansieringssidan. Lite svårt att få ihop denna utveckling. På den mer intressanta finansieringssidan är det tydligt hur nya och gamla utmanare växer snabbast. Flera självklart från låga volymnivåer. Skillnaden mellan våra etablerade storbanker är också anmärkningsvärd. Nordeas +4,6% är trots allt mer än dubbelt så mycket som Swedbanks +1,9%. För Nordeas del är detta inte minst drivet av en kraftig tillväxt i företagsutlåningen (+6,6%, 3 ggr mer än marknaden). Nordea och även SHB verkar dessutom skruvat upp aktiviteten för ”Övrig utlåning hushåll” (Blanco+enskilda firmor), med tillväxt klart högre än marknaden.


Bolån är en kritisk del av bankernas verksamhet, värd en utvikning. Detta halvår syns tydligt hur nya utmanare tar marknadsandelar. Från låga nivåer, men med imponerande tillväxt. Och i många fall på låga risknivåer. Här finns ett visst överlapp i volymerna, eftersom de tre aktörer vi nämner samverkar (Avanza, Landshypotek, nya bolåneinstitut/Stabelo). Men det visar också på utvecklingen av affärsmodellen inom området. Avanza har nu etablerat en ”plattformsaffär” även för bolån.

Skandia – som lite mer etablerad utmanare – verkar under halvåret fått bättre fart på verksamheten. Under det att LF fallit tillbaka till en tillväxt knappt över marknadens. Danske – som också får betraktas som etablerad utmanare – går dock kräftgång trots sina avtal med SACO och TCO.

Bland de traditionella aktörerna hamnar de största sist (Swedbank och SHB) och deras position på marknaden naggas hela tiden i kanten. Saknas det vilja eller förmåga?

* Nya bolåneinstitut, Landshypotek och Avanza ingår också i Övriga. Det finns även ett viss överlapp här då Avanzas siffror inkluderar förmedlade volymer till Stabelo och Landshypotek.


Tyvärr kan vi i skrivande stund inte ge en komplett bild av placeringsaffären per aktör eftersom andelarna av den överlappande fondförsäkringsaffären inte är helt klar för alla. Därav denna uppdelning.

Tillväxten är såklart imponerande, men i huvudsak driven av värdetillväxt. På fondsidan ökade kapitalet med 801 Mrdkr, varav endast 87 Mrdkr är nettoinflöde. Med detta i bakhuvudet är skillnaden i tillväxttakt mellan bolag som i flera stycken har samma förutsättningar intressant. LFs tillväxt är imponerande. De har ett nettoinflöde som är nästan dubbelt så stort som marknadens (effekt av flytterbjudande?), men det förklarar inte skillnaden. Danskes relativt dåliga utvecklingen kan kanske förklaras av förändringar i strukturen (Futur), men de har faktiskt fortfarande ett positivt nettoinflöde.

På försäkringssidan är naturligtvis tillväxttakten också imponerande. Vi utgår här från rapporter från respektive bolag (Futur saknas) och totalvolymen är en uppskattning. Här finns ett större inflöde som dock i dagsläget inte är publicerat, men återigen är det värdetillväxt som är en starkt bidragande orsak. Skillnaderna mellan aktörerna – som även här är stora – kan dock till viss del förklaras av produktfokus. Fond- och depåförsäkringstunga aktörer har vuxit snabbare.

Återigen är dock Avanzas tillväxt mycket imponerande. Även om de växer från en lägre nivå så har de enligt egen uppgift 205 Mrdkr (+26%) i förvaltat försäkringskapital och ett fondkapital (under management) på 195 Mrdkr (+29%). Deras unika position har onekligen växlats upp i kraftig tillväxt, inte bara i % utan även i Mrdkr. Under det att flertalet av konkurrenterna fortsätter att bita sig fast i ”sina egna” fonder.

Sammanfattning

Ett försök att visualisera utvecklingen per produktområde och aktör under H1 2021. Många färger, men enkelt uttryckt – ju grönare desto högre tillväxttakt i jämförelse med övriga. Respektive produktområde för sig (vertikalt) och totalen för produktområdena jämförda med varandra (horisontellt).

Banking är en långsiktig ”balansräkningsaffär”. Man skall inte dra för många slutsatser på ett halvårs utveckling. Samtidigt är ett halvårs tapp något som måste tas tillbaka om man vill behålla sin position. Och detta är väsentligt på lång sikt.

Vi mottar gärna kommentarer på denna visualisering och i övrigt på denna uppdatering.

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights