Marknadsuppdatering H1 2023Resultaten i de svenska bankerna är på rekordnivåer efter de senaste 18 månadernas ränteuppgång. Trots att marginalerna på bolån rasat och volymtillväxten för både inlåning och utlåning nästan försvunnit så närmar sig avkastningen nivåer som senast sågs före den globala finanskrisen

Marginalerna på att finansiera utlåning (eller att riskfritt placera hos Riksbanken) har gått rakt upp under ett drygt års tid. Åtminstone om man har tillgång till billig refinansiering i form av inlåning. En förbättring på drygt 2 procentenheter från ett minusläge jämfört med snittutlåningsräntor. Men de senaste månaderna syns tecken på att utvecklingen stannat upp. Både på företagslån och konsumentkrediter har marginalen mot snittinlåningsräntor stabiliserats. Inlåning börjar bli dyrare och ränteökningstakten har delvis stannat upp. Billig refinansiering har lyft de banker som kan dra nytta av det. För de som är beroende av annan marknadsfinansiering har det varit jobbigare. Det affärsmässiga skiftet som ränteuppgången medför sätter också fingret på bredden och komplexiteten i verksamheten. Detta är ingen enkel produktaffär.

Volymmässigt står den traditionella bankaffären totalt sett nästan stilla. Total inlåning har t.o.m. backat med 2,2% under första halvåret eftersom hushållsinlåningen stannat upp (+1,0%) och företagsinlåningen fallit tillbaka med 7,1% (efter en kraftig ökning under pandemin). Bolånevolymerna står still (+0,3% H1), företagslånen fortsätter växa (+2,7% H1) men takten avtar trots flöden från obligationsmarknaden och konsumtionskrediterna backar (-0,8% H1).

Aktörsmässigt ser vi mycket stora skillnader på inlåningssidan. Landshypotek, SBAB och Skandia som aktivt jagat inlåning med räntan som vapen växer kraftigt och storbankerna har tappat under halvåret. Under Q2 kan vi dock se att de senare har ”vaknat” inte minst på hushållssidan.

Placeringsmarknaderna har volymmässigt utvecklats starkt (+ca 13% H1). PPM växer snabbast och det totala försäkringssparandet mer försiktigt. Riktigt intressant är resultatet av Collectums senaste upphandling – fondavgifter ned ytterligare 30%. Är alla volymer verkligen lönsamma? Swedbank med Sparbankerna fortsätter vinna marknadsandelar tillsammans med AP-7 och Avanza. SEB och Skandia fortsätter tappa.

 

“En unik aktör på marknaden.”

 

Vi har i denna uppdatering för första gången inkluderat Sparbanken Skåne. En unik aktör på marknaden. Sveriges enda stora traditionella regionala bank. Fast etablerad i Sparbanks och Swedbank samarbetet, men med unik position, styrka och möjligheter. Banken står sig väl, med kraftig tillväxt för företagsutlåningen och god utveckling på placeringssidan.

Det mest spännande kommande halvår blir ränte- och marginalutvecklingen. Och om konkurrensen trots allt kommer bita hårdare nu när tillväxten på banksidan stannat upp. Är marginalraset för bolånen etablerat eller kommer bankernas refinansieringskostnader stabiliseras och marginalerna återkomma. För bara något år sedan var denna produkt bankernas lönsamhetsdrivkraft. Blir det nu deras drivankare?

I detta material utgår vi från fastlagda offentligt publicerade volymer för H1 samt när det gäller försäkringssparandet från publicerade bokslutsrapporter.

Materialet innehåller ingen djupare analys. Det är en sammanställning av data och observationer. Vi hänvisar också till våra observationer från före sommaren här.

Samtliga belopp i detta PM anges i miljarder kronor om inte annat anges.

 


Tomas Dahlqvist
Partner
[email protected]
0705-43 82 52

 

Utveckling av affärsvolym – H1, helår 2022

Under första halvåret ökade den totala affärsvolymen med nästan 900 Mrdkr (4%) och för det senaste året med drygt 6%. Placeringsprodukterna är nu de som leder marknaden och inlåning från företag sjunker ganska dramatiskt efter pandemiåren och i takt med ökade svårigheter för många företag.Utlåning till företagen växte fortfarande, men hushållen har definitivt satt stopp i sin kreditanvändning. Priserna på bomarknaden hålls möjligen uppe, men transaktionsvolymerna går ner.

* Inkluderar icke-konkurrensutsatt tjänstepension

Utveckling av affärsvolym H1 2023

Med en kraftig tillväxt för PPM sparandet är AP7 inte överraskande i ledningen. Men samtidigt är det en intressant signal när en statlig, klart konkurrensutsatt produkt, så tydligt vinner mot resten av marknadens alla aktörer. Säger det något om framtiden när så stor del av placeringsmarknaden trots allt också är utsatt för motsvarande upphandlingstryck.

De nya bolåneaktörerna befinner sig nu i botten. Deras produktområde är inte längre i tillväxtfokus och deras erbjudande är uppenbarligen inte lika attraktivt längre. I oroliga tider har låntagare alltid sökt sig till trygga hamnar. Bland storbankerna tar Swedbank steg framåt p.g.a. framgång på placeringssidan. Sparbanken Skåne, Sveriges enda stora regionala traditionella bank, växer dock just snäppet snabbare. De distanserar både SEB och SHB klart.

Exklusive icke-konkurrensutsatt tjänstepension * Även del av Övriga, ** Exkl. Fond *** Även del av SwB/SpB

 

Inlåningen minskar under halvåret även om senaste kvartalet visade en liten ökning (+0,8%). Företagen fortsätter att tära på sin likviditet enligt detta mått och på ett år har nu inlåningen minskat med 12%. På det stora hela ser hushållens inlåning mer stabil ut. Landshypotek och i mindre grad Skandia och SBAB jagar inlåning med relativt höga räntor vilket drivit deras volymer. Vi ser också en omstrukturering av hushållens inlåning mot medellånga avtal som nu utan problem ger 4%.

Försiktigheten är stor på finansieringssidan. Företagen ökar dock fortfarande sina krediter i bank, men volymerna drivs av svårigheten på obligationsmarknaden för samtidigt rapporterar många banker en ökad försiktighet när det gäller investeringar.

Skandia har en hög total tillväxttakt, delvis drivet av bolån. Rena bolåneaktörer ser vi även i botten av tillväxtlistan. Spridningen är inte direkt dramatisk däremellan. Här finns nog skillnader både i förmåga och strategiska ställningstaganden på en mer riskfokuserad marknad.

På den rena företagsfinansieringssidan är skillnaderna större. LF och Sparbanken sticker under halvåret iväg med tvåsiffriga procentuella tillväxttal. SEB är den storbank som här har högst tillväxt.

 

Bolånemarknaden står nu totalt sett still. Den underliggande bostadsmarknaden är avvaktande. Många experter siar om ytterligare fall och att vi under hösten kommer se att de dramatiska ränteökningarna på flera hundra procent kommer slå igenom på bostadspriserna. Men hittills verkar de stå emot dessa förutsägelser.

Några av tidigare kvartals snabbväxare backar tydligt, men även i toppen hittar vi relativt nya, men kanske mer etablerade, utmanare.

* Också del av Övriga ** Också del av Swedbank/Sparbanker

Stöttade av en relativt stark värdetillväxt ökar det förvaltade kapitalet i fonder och försäkring. Totalt sett en ökning med ca 900 Mrdkr och nästan 12% på 6 månader (se nästa sida). Fondsparandet växer snabbare än försäkringssparandet trots det stora överlappet. Mycket beroende på att den traditionella förvaltningen i försäkringsbolagen har haft en lägre tillväxt. Vi hittar därför de traditionella bolagen i botten av tillväxtligan. Några med förvånansvärt låga tillväxttal.

PPM ångar på och därmed AP7 som tar marknadsandelar inom PPM. Fondplaceringar utanför försäkring och PPM växer markerat långsammare, delvis förklarat av sämre nettoflöden. Trots att där även ingår ISK.

Avanza, med ett större fokus mot aktiemarknaden och en långsiktigt god kundtillväxt, växer snabbt. Det gör även Swedbank tillsammans med Sparbankerna. Sveriges enda stora regionala bank, Sparbanken Skåne, har också en god tillväxt i sin placeringsverksamhet.

*AMF: Tillväxt totalt förvaltat kapital

Sammanvägning av placeringsmarknaden med hänsyn tagen till fondbaserat försäkringssparande inkl. uppskattat i depåförsäkringar.

 

Sammanfattning

Är man bäst om man växer mest? Är alla volymer lönsamma? Inte alltid. Och inte i alla branscher.

Vi har länge lyft fram behovet av att upprätthålla sin position på denna trögrörliga marknad där mycket av tillväxten kommer automatiskt av att ha en stark position. En gång förlorad är den mycket dyr att ta tillbaka. Men det finns också inslag av ”dummy market”. Den mest okunniga och i detta fall riskbenägna kan växa snabbt, men inte sällan se resultatet av detta när branschen hamnar i sina krislägen. Så en brasklapp är värd att slänga in när vi mäter volymutveckling –speciellt inom denna verksamhets riskfyllda områden.

 

“Är man bäst om man växer mest?
Är alla volymer lönsamma? Inte alltid.”

 

Skandia har över många områden en mycket bra utveckling, men riktigt allvarligt är att de tappar inom sin bas försäkringssparande. Vilket kommer förstärkas av att de ramlat ur ITP-systemet. Swedbank med Sparbankerna fortsätter en trend att förstärka positionen på placeringsområdet. Men mycket av volymerna kommer inom det kollektivavtalade (och PPM) området med mycket knappa och krympande marginaler. Inom PPM pågår prispressen och Collectums senaste upphandling resulterade i ytterligare 30% lägre fondavgifter för nya premier, prissänkningar även i beståndet och reducerade eller borttagna försäkringsavgifter.

LF och Sparbanken Skåne har en hög tillväxt inom företagsutlåning. Har man klart för sig risken eller är man amatörerna som kastar sig in när proffsen drar sig bort? SEB verkar ha en långsiktig trend av förlorad position inom placeringsområdet vilket förstärks under detta halvår. Illa för ett bolag som lyfter detta som ett av sina huvudfokus. Även massmarknaden är viktig om man vill upprätthålla sina storleksfördelar.

 

Sammanfattning

För information. Det senaste kvartalet.

För information. Det senaste året.

 

Vi mottar gärna kommentarer på denna visualisering och i övrigt på denna uppdatering.

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF

 


Prenumerera på Trinovo Insights

«    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights