Marknadsuppdatering Q1 2021


Vinnare och förlorare på Retail Finance-marknaden

Återigen så försöker Maja och jag vårt bästa att sammanställa hur det går siffermässigt för de största finansiella företagen i Sverige.

Första kvartalet 2021 har rullat på som inget hänt – eller? Det känns trots allt mer normalt och därmed med rimliga förväntningar på utvecklingen. Inlåningsmarknadens lite abnormala utveckling har lugnat sig, men på placeringssidan är det ingen som ”strosar”, snarare ”strusar”, och diskussionerna om värdering är återigen där. Detta gäller inte minst bostadsmarknaden. Finansieringssidan? Den tickar på. Frågan är om den kommer ”explodera” Q2 baserat på värdeökningar utan hinder av amorteringskrav?

I detta material utgår vi från fastlagda volymer för Q1 och ultimo 2020. Försäkringssparandet har ännu inte presenterats i detalj för Q1. Vi kan därför inte bara summera ihop allt, så delar presenteras separat. På försäkringssidan frångår vi vår princip att inhämta material från centrala källor och har utgått från delårsrapporter från berörda bolag som vi sedan relaterar till data som publiceras av SCB. Vårt fokus är därmed utveckling, inte en eller annan miljard i tillgångar.

Materialet innehåller ingen djupare analys. Det skall mer ses som en sammanställning av data och observationer.


Tomas Dahlqvist
Partner
[email protected]
0705-43 82 52

Sammanfattande kommentarer

  • Blandat. Inlåning tillbaka på en positiv, men betydligt försiktigare utveckling. Finansiering tickar på, utom för företag. Vad betyder det? Bolånen växer i normal årstakt. När kommer effekten av kraftiga prisökning innan amorteringskravet är tillbaka? Kommer vi se en bolåneboom i Q2 och Q3? Hur skall man agera som bank då?
  • Vinnare: Övriga. Diffust, men i linje med långsiktig trend. Nordea gör också ett ganska brett relativt lyft förutom på hushållsutlåningsmarknaden.
  • Förlorare: Danske. Relativt sett dålig tillväxt över hela linjen efter ett bra 2020.
  • Produktvinnare: Placeringsprodukter. Svänger mer och över detta kvartal växer Fonder, PPM och Försäkring i betydligt snabbare takt än finansiering och inlåning.
  • Produktförlorare: Företagsutlåning. Inne i en betydligt långsammare utveckling. Ser vi verklig dålig tilltro till framtiden här eller ersätts det med annan finansiering?

Samtliga belopp i detta PM anges i miljoner kronor om inte annat anges. 

 

Utveckling av affärsvolym

En tillväxt på 3,9% på ett kvartal är bra. Tyngdpunkten volymmässigt är dock placeringstjänster. Inlåningsökningen verkar avstannat och Finansiering växer bara med 1,1% (årstakt Q1 till Q1 på bara 3,6%). Försäkringssparande växer långsammast bland placeringsprodukterna. Här finns naturligtvis ett överlapp mot fonder utanför PPM i form av fondförsäkringar.

På hela den paketerade placeringssidan är utvecklingen intressant. Tjänstepensionerna växer, men vilka produkter vinner på privatsidan? DIY, ISK, kapital- eller depåförsäkringar? Vi får återkomma till detta.

 

Utveckling av affärsvolym exkl. försäkring

Det är fortfarande oomtvistligt så att volymtillväxten i absoluta tal tydligt hamnar hos vår 4 stora bankkoncerner. Men nu sticker AP7 upp på fondssidan med sin särskilda situation, men trots allt konkurrensutsatt. Intressant är främst att vår något nebulösa gruppen ”Övriga” totalt sett är den som adderar näst mest volym på marknaden (detta kvartalet och utan ren försäkring).

Detta kvartalet är det de placeringsfokuserade aktörerna som växer snabbast. Och här finns alltså inte försäkringsaffären med för någon eftersom vi just nu inte kan addera ihop dem korrekt utan att dubbelräkna. Om vi ser till de bredare aktörerna så är skillnaden inte jättestor, men några sticker upp och här finns Skandia, Nordea och LF detta kvartalet. Men det är ett långt race.

 

 

PPM sparandet växer snabbare än övrigt fondsparande trots obefintligt inflöde under kvartalet. Inom PPM blir AP 7 allt mer dominant. Det är också det snabbast växande större fondbolaget. Detta kvartal baserat på god värdeutveckling. En speciell konstruktion, men en aktör på en konkurrensutsatt marknad. Faktiskt. Danske fortsätter ha det svårt på fondsidan. Spelar försäljningen av Danske Pension/Futur in?

När vi tittar på utvecklingen för försäkringssparandet totalt är naturligtvis 6,6% tillväxt på ett kvartal bra. Swedbank/Sparbankernas tillväxt på 11% naturligtvis bättre. Har de verkligen fått fart på mäklarförsäljningen eller har detta mindre försäkringsbolag fått lyft i sina traditionella kanaler i Swedbank och Sparbankerna? Skillnaden under endast ett kvartal mellan de tre snabb växarna och LF/SEB är intressant. Delvis ser vi nog effekten av skillnader i ålder i portföljerna och därmed utflödena. Återigen något vi kommer titta närmare på.

Vi kommer göra en mer heltäckande översikt av spar- och placeringsmarknaden i närtid.

 

Inlåningsutvecklingen har lugnat ner sig. Från årstakt på 28% respektive 11% är vi nu nere på betydligt lägre nivåer. Men fortfarande finns det rekordstora summor på både hushållens och företagens konton. Vinnare och förlorare här beror inte minst på bankernas övergripande finansieringssituation. Tillväxt är helt enkelt inte självklart positivt – om man inte behöver pengarna för att låna ut.

Finansieringssidan är dock lönsamhetsavgörande. Det tickar på i långsammare takt. ”Övriga” är vinnare. Dvs. alla som inte ingår i vår grupp av större aktörer. Här finns små, men även ganska stora som Landshypotek som vi väl snart får ”släppa in”. De som tappar här – även relativt – kan mycket väl ha riktiga problem. Inte minst om utvecklingen pågår länge och drabbar höglönsamma bolån, hushållslån, och småföretagarlån. Större företagskrediter ger snabbt volymer, men normalt med mycket pressade marginaler och stora enskilda risker. Här riskerar också Basel 4s ökade kapitalkrav slå hårt på en avkastning som många gånger redan är pressad. Den som verkar ha en svårare långsiktig trend är Swedbank/Sparbankerna (som vi inte kan skilja åt baserat på tillgänglig offentlig statistik och bolagens nära samarbete).

Sammanfattning

Ett försök att visualisera utvecklingen per produktområde och aktör under Q1 2021. Många färger, men enkelt uttryckt – ju grönare desto högre tillväxttakt i jämförelse med övriga. Respektive produktområde för sig (vertikalt) och totalen för produktområdena jämförda med varandra (horisontellt). 

Banking är en långsiktig ”balansräkningsaffär”. Man skall inte dra för många slutsatser på ett kvartals utveckling. Samtidigt är ett kvartals tapp något som måste tas tillbaka om man vill behålla sin position. Och detta är väsentligt på lång sikt.  Position är ju inte heller samma för alla. Det finns riktigt breda aktörer, placeringsaktörer samt finansieringsaktörer.  Enkelt uttryckt. På finansieringssidan tenderar det att bli grönare längre ner på listan, dvs gamla och nya utmanare tar för sig (med vissa undantag). På placeringssidan har traditionella aktörer större framgång, men inte alla. Sedan finns det siffror som är ointressanta (LF -3,9% företagsinlåning) och en del positiva som man undrar om det just nu är bra att vara vinnare på kort sikt (Nordea +4,4% företagsutlåning).

Vi mottar gärna kommentarer på denna visualisering och i övrigt på denna uppdatering.

 

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF


Research av Maja Lundeberg


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights