Marknadsuppdatering Q3 2021


Tillväxt på retail finance markanden i Sverige Q3 2021

Värdetillväxt bär inte branschen framåt på sina axlar detta kvartal. Nu är det tillbaka till bastillväxt. Totalt 1,5% i volym på ett kvartal är dock inte dåligt för en mogen marknad, särskilt med en 16%ig årstillväxt i ryggen drivet av återhämtning efter pandemichocken våren 2020.

Värdeökning driver alltså inte marknaden under kvartal 3 2021. Istället letar sig kreditprodukterna upp på listan med sin bastillväxt. Det är dock svårt att se en boom på bolånesidan (+1,8%) trots prisökningar och företagsutlåningen (+1%) ”laggar” definitivt (samtidigt som obligationsmarknaden här fortsätter ”booma” med plus 2,2% senaste kvartalet). Bolånen är nu upp 7,0% på årsbasis. En tydlig och ökad tillväxttakt. Det är samtidigt svårt att förstå oron kring konsumentkrediter när ökningen för den övriga utlåningen till hushåll endast tickar upp med 1,2% under kvartalet och 5,8% på årsbasis. BNPL har kanske ändå inte drabbat svenskarna fullt ut ännu trots de nya betalningsföretagens försök. (eller skall vi kalla dem ”icke-betalningsföretag”?)

Inlåningstillväxten avtar nu tydligt, men är fortfarande hög. Varför inlåning framför investeringar i placeringsprodukter eller för företagens del i den egna verksamheten? Inlåning i företag har under kvartalet en tillväxt på 2,4% och utlåningen växer med 1,0%. Känns inte detta lite konstigt? Vad har företagen för framtidsutsikter i verkligheten? Särskilt som siffrorna på årsbasis är inlåning upp 18,6% och utlåning upp 2,7%! (totalt med obligationer dock upp 4,5%)

Detsamma gäller ju faktiskt hushållen. Trots en enorm återhämtning på placeringsmarknaden är försiktigheten tydlig. Inlåningen hos hushåll växer med 1,9% under kvartalet som topp på en årlig utveckling på nästan +9%. Nästan 2400 mrdkr till klart under 1% i ränta med en stigande inflation.Då är man försiktig och någonstans finns en betydande osäkerhet om framtiden. Dags för guld? Eller varför inte bitcoin?

Inför sommaren var vaccinpasset nedtankat. Semestern blev bra. Vi har återvänt till våra kontor med viss motsträvighet. ”New normal” begreppet diskuteras. Kanske är inte vår närvaro på kontoren ändå det väsentliga. Utan vår framtidstro.

Så. Det fortsätter vara spännande.


Tomas Dahlqvist
Partner
[email protected]
0705-43 82 52

 

Sammanfattande kommentarer

Ett mindre dramatisk kvartal. Och bara ett kvartal, vilket är värt att nämna när vi pratar om affärer som oftast är mycket långsiktiga. Men att ta marknadsandelar ger fördelar på en marknad där du sedan kan leva gott på att rida på en stadig underliggande marknadstillväxt. Motsvarande gäller naturligtvis om du löpande tappar några tiondelar per kvartal.

Lite mer back-to-basics. Inga tvåsiffriga tillväxttakter när värdeökningar inte längre driver affären. Nu är det tillväxt skapat av nettoflöden som avgör. Både på finansieringssidan och placeringssidan. Det betyder också att vi faktiskt får en bättre bild av vilka som faktiskt gör ett bra jobb, attraherar nya kunder och därmed får in mer volymer (förutsatt att det är ”bra” volymer förstås).

  • Vinnare: Avanza. Lägre tillväxttakt under detta kvartal eftersom värdeökningar inte drivit affären på samma sätt, men stadigt i topp inom alla sina affärer. Det är också värt att nämna Nordea. En stor aktör som verkar ha vänt till att bli vinnare inom flera områden.
  • Förlorare: Danske. Med tom. inlåning som backar ser det inte bra ut. Förutom på fondsidan.
  • Produktvinnare: Basic banking. När värdetillväxt inte döljer allt annat syns återigen dessa produkter.
  • Produktförlorare: PPM och traditionell försäkring. Utan värdetillväxt så är nettoflöden inte tillräckliga för att skapa större tillväxt. För PPM är de ju inte så konstigt eftersom insättningarna är ”säsongsberoende”. Företagsutlåning är fortfarande den långsiktiga ”förloraren”.

Samtliga belopp i detta PM anges i miljoner kronor om inte annat anges. 

 

Utveckling av affärsvolym – Q3 2021

Inlåning tickar fortsatt på. Nu i lägre takt, men årstakten är alltså totalt sett uppe på nästan 13%. På kreditsidan leder bolån tillväxtligan och företagskrediterna fortsätter sin kräftgång. Vad gäller bolån har tillväxten gradvis ökat över året och är nu 7% på årsbasis. När det gäller företagens finansiering är det naturligtvis viktigt att ha med obligationsfinansieringen som ökade med 2,2% under kvartalet och med drygt 7% på helårsbasis. Totalt sett ser vi dock en större ökning av inlåning än utlåning.

Placeringssidan har haft en lugnare utveckling. Värdetillväxten har varierat under kvartalet och totalt sett varit begränsad. Skillnad i tillväxt återspeglar därmed i större utsträckning variationer i nettoflöden.
I bilden nedan framgår ändå tydligt att procent är en sak och absolut tillväxt en annan. Det är de stora basprodukterna som skapar volymtillväxten.

 

Utveckling av affärsvolym exkl. försäkring – Q3 2021

De stora traditionella bankkoncernerna dominerar detta kvartal inte bara den absoluta tillväxten med +221 mrdkr, utan faktiskt även den relativa. När värdetillväxten på placeringssidan avtagit får pensionsaktörerna förlita sig på flödestillväxt och har hamnat på en lägre tillväxttakt.

Totala tillväxttakten leds klart av Avanza, men volymmässigt hamnar de faktiskt långt ned på listan. På en marknad som huvudsakligen drivs av allmän tillväxt är det en avgörande fördel att vara stor från början. Vilket gör det desto mer anmärkningsvärt att vi faktiskt har en etablerad aktör som nu krymper i absolut storlek, nämligen Danske. Dock till stor del beroende på minskad inlåning från företag.

 

Inlåning har alltså fortsatt en högre tillväxt än utlåning. Särskilt vad gäller företagen. Inlåning är dock en produkt av speciell karaktär och variationen i tillväxt mellan aktörerna är många gånger mer beroende av bankernas egna finansieringsbehov än ett mått på framgång på marknaden.
På utlåningssidan har de allra nyaste aktörerna en fortsatt betydligt högre tillväxttakt, dock från en volymmässigt låg nivå. Och för Avanza (som inkluderar deras förmedlade volymer) och de nya bolåneinstituten finns de facto ett överlapp i Stabelo.

Det finns dock en skillnad också mellan de mer etablerade aktörerna. Bland de nygamla utmanarna har Skandia utvecklats starkt under kvartalet och LF hamnat efter. Nordea drar samtidigt ifrån sina stora konkurrenter, där Swedbank fortsätter att ha en lägre tillväxttakt.

Bolån fortsätter sin stadiga tillväxt. Skillnaden i tillväxttakt mellan aktörerna fortsätter att vara hög. Landshypotek toppar med en kvartalstillväxt på över 8% och hela 78% på årsbasis! Nya bolåneinstitut (läs Stabelo och Hypoteket) har tillsammans vuxit med 6,4% under kvartalet och drygt 40% på årsbasis. Återigen är det självklart från låga volymnivåer.

Bland de stora etablerade är skillnaden kanske inte så stor, men den finns där över en längre tid och skiftar sakta men säkert positionerna på marknaden. Nordea och SEB ligger runt 7% i tillväxt på årsbasis och försvarar därmed i stort sina positioner. Swedbank inklusive Sparbanker och SHB ligger på lite drygt 4% och tappar alltså marknadsandelar.
Den som verkligen hamnat på efterkälken detta kvartal är dock Danske.

Produktmässigt har fondförsäkring gått bäst under kvartalet bland de ”paketerade” placeringsprodukterna. PPM sparandet har ökat minst i värde. Försäkringskapitalet på totalnivå är uträknat baserat på utvecklingen för de bolag som rapporterat i förhållande till SCBs publicerade siffror för 20201231. Det finns på aktörsnivå ett överlapp mellan sidans två tabeller eftersom fondförsäkring inte kan separeras per företag med tillgänglig statistik just nu eftersom vi för försäkringssidan förlitar oss på delårsrapporter från bolagen.

I vilket fall som helst hittar vi fortsatt Avanza i topp, både för fonder och försäkringar. På försäkringssidan hittar vi dock Nordea allra längst upp, under det att det på andra sidan av listan finns de som har haft betydligt lägre tillväxt eller tom. nolltillväxt. Relativt sett är försäkring Swedbanks starkaste område just nu, för även på den totala fondsidan ser de ut att tappa gentemot sina huvudkonkurrenter. Omvänt så verkar fonder vara Danskes starka kort detta kvartal.

*Tillväxt totalt förvaltat kapital eftersom rapporten inte innehåller uppgifter om hela försäkringskapitalet.

 

Sammanfattning

En färgglad bild över utvecklingen under kvartal 3 2021. Vem är grönast (god tillväxt över hela spektrat) och vem är rödast? Alla aktörer är ju självklart inte breda, utan har sitt fokus på enskilda produkter. Försäkringsaktörerna på vår lista och även SBAB är ju sådana aktörer. Där är utvecklingen inom fokusområdet det viktiga. Andra och ganska många har dock idag en bred affär.

Den ensidigt ”grönaste” är helt klart Avanza. De toppar eller ligger i topp i tillväxttakt för alla sina affärer. Nästa på listan är Nordea, som inom flera områden hamnar långt upp. En imponerande vändning mot för några år sedan för en så stor aktör. Även SEB har en jämn relativt hög tillväxttakt. På storbankssidan hamnar dock Swedbank och SHB på den ”gula” listan. Stabil tillväxt, men aldrig i topp och ibland mer mot botten.
På botten hamnar Danske detta kvartal och utan den tidigare tillväxten för inlåning börjar detta likna en trend. Överlag sämst resultat under detta kvartal får dock faktiskt vår restpost ”Övriga”. De går bra på bolån men annars sämre. Det är dock en mycket blandad skara aktörer och dessutom olika inom olika produktområden.

Vi mottar gärna kommentarer på denna visualisering och i övrigt på denna uppdatering.

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights