Marknadsuppdatering Retail Finance – helår 2020


Marknadsuppdatering helår 2020

Många siffror har under året dolt stora personliga tragedier och vi är långt ifrån en lösning på den globala pandemin. Meningsfullt eller inte är detta ett försök till en sammanfattning av hur de finansiella marknaderna har utvecklats.

I detta material utgår vi från fastlagda volymer för helår samt från våra egna prognoser för försäkringssparande baserat på SCBs och Svensk Försäkrings underlag för kvartal 3 2020. Vi utgår även från publicerat utfall från enskilda bolag fram till dags dato. Det finns alltså en viss osäkerhet
i försäkringssparandet, men för merparten av bolag har vi stämt av med årsrapporter.

Materialet innehåller ingen djupare analys. Det skall mer ses som en sammanställning av data och observationer.


Tomas Dahlqvist
Partner
[email protected]
0705-43 82 52

 

Sammanfattande kommentarer

 • Förvånansvärt god utveckling för helåret. Placeringsmarknaderna återhämtade sig, utlåningen utvecklas långsamt men stabilt och med begränsade kreditförluster. Trots allt ett bra år för de finansiella aktörerna.
 • Vinnare: Danske. Men beror på kraftig inlåningsökning och på tillväxt i Futur Pension som vi fortfarande inkluderar som del av Danske.
 • Förlorare: Skandia. Men det är en relativ förlust pga. en tillväxt klart under marknadens. Bolaget verkar tappa i sitt gamla kärnområde och har inte samma fart i sin bankrörelse som LF.
 • Produktvinnare: Inlåning. Med Riksbankens räntehöjning
  en lite bättre kalkyl för de banker som annars måste jaga marknadsfinansiering. Även försäkringssparande utvecklades positivt. Både för kapitalförsäkring och tjänstepension.
 • Produktförlorare: Utlåning. Bostadsutlåningen tickar på, men på företagssidan och för övrig utlåning till hushåll (som till betydande del innehåller enskilda firmor) utvecklas det långsammare. Det samma gäller företagens värdepappersfinansiering som endast växte med 3% under året jämfört med en långsiktig trend överstigande 10% per år.

Samtliga belopp i detta PM anges i miljoner kronor om inte annat anges.


Utveckling av affärsvolym 2005-2020

Fortsatt till synes stabil tillväxt för Sparande och Finansiering under ett mycket turbulent år. Sparande under året drivs inte minst av en ökad inlåning för företag, men med återhämtningen efter våren även för placeringar. Långsiktigt blir Sparande en allt större del av marknaden med en tillväxt på ca. 2,5ggr BNP under 15 år. Samtidigt är det en marknad under betydande prispress och består till stor del av inlåning vars lönsamhet i dagsläget kan diskuteras. Företagen har i större utsträckning även finansierat sig via marknaden direkt. Värdepappersfinansiering för företag har ökat i en årlig takt på ca. 10% sedan 2013.

På ytan en fortsatt betydande dominans av de stora aktörerna, inte minst de 4 stora bankkoncernerna som tillsammans står för 60% av volymen. Sakta men säkert har dock andra aktörer tagit andelar. För 15 år sedan hade de 28% av marknaden och idag 40%. Det är i huvudsak andra etablerade aktörer som vuxit. De vi kallar traditionella utmanare (se definition s.8) står däremot och stampar. Flera förlorar på sina traditionella områden, men växer sin bankverksamhet. Pensionsaktörerna är totalt sett vinnare. PPM är naturligtvis en förklaring, men flera andra har också tagit andelar. De vi kallar Övriga – har gått från 7% till 11% på 15 år. Det är en förstärkning på mer än 50% av deras position, dock fördelad på många aktörer med stor variation mellan produktområden.

 

Utveckling av affärsvolym 2005-2020

Produktmässigt betydande variation. Finansiering i en långsammare utveckling över samtliga områden. På företagssidan ser vi en klart svagare tillväxt under året. Detta gäller även värdepappersfinansiering av företag som endast växte med 3%. Placerings- och sparandemarknaden har dock under året utvecklats mycket positivt trots turbulens och fall under första kvartalet. Företagen utvecklas i gemen inte bra omsättningsmässigt, men resultaten hålls uppe och utdelningsstopp bidrar till kraftigt ökad inlåning.

 

Utveckling av affärsvolym 2020

Danske fortsätter att växa snabbt (inkl. Futur Pension). Viss prognostisering avseende försäkringssparandet gör att vi sätter ett litet frågetecken på
ett par rena försäkringsaktörer, som dock ser ut att ha vuxit bra under 2020. För Skandia växer affären inom kärnområdet, men inte alls i takt med marknaden. Utvecklingen är i linje med en långsiktig trend som de delar med LF. Förlust av andelar i den traditionella verksamheten. LF har däremot fått betydligt mer fart på sin bankverksamhet och framstår allt mer som det stora breda hotet mot ”de 4 stora” på den marknaden.

 

Danskes framgång beror på en tillväxt på Sparandeområdet (inkl. Futur Pension). Inom Finansiering växer de långsammare än marknaden. Danske får en tydlig skjuts av en kraftigt ökad företagsinlåning. Det senare gäller även för SHB, som främst sett en relativt bra utveckling på försäkrings- och fondsidan. Precis som Danske går utlåningssidan relativt sämre, vilket kan vara ett utslag av större försiktighet på en osäker marknad (SHB brukar tappa marknadsandelar på finansiering innan krascher enligt vår erfarenhet).

SBABs relativa bottennotering vad gäller Sparande är endast av anekdotiskt intresse. Mer intressant att de utvecklas starkt i sin kärnaffär bostadsfinansiering. Om det är rätt eller fel med marknadens snabbaste tillväxt får framtiden utvisa. Där är Skandias utveckling på Sparandemarknaden mer intressant (även om vi fortsätter att slänga in vår brasklapp om försäkringssparandet). Skandia tappar marknadsandelar i sin kärnverksamhet utan att utmärka sig i sin ”bankaffär”, vilket LF gör.

På finansieringsmarknaden tappar främst de stora aktörerna. Swedbank (inkl. Sparbanker) utvecklas sämst på en lönsamhetsmässigt avgörande marknad. Detta gäller samtliga av de tre produktområden vi följer. På företagsfinansiering går man t.o.m. bakåt. Har nödvändigt fokus på risker inneburit förlorat fokus på affären?

Vår lite nebulösa grupp ”Övriga” växer samtidigt snabbare än marknaden.

 

Sammanfattning

Ovan är ett försök att visualisera utvecklingen per produktområde och aktör under 2020. Många färger, men enkelt uttryckt – ju grönare desto större tillväxttakt i jämförelse med övriga. Du hittar respektive produktområde för sig (vertikalt) och totalen för produktområdena jämförda med varandra (horisontellt). Vi har valt att inte inkludera försäkringssparandet här just nu.

Slutsatser: Företagsinlåning är i extrem tillväxt medan motsvarande utlåning, som vi tidigare nämnde, har utvecklats långsamt. På aktörsnivå får man tolka med viss försiktighet eftersom mindre viktiga affärer med små baser kan generera höga %-tal. För de breda aktörerna ser bilden dock olika ut. Flertalet har tydliga bra och dåliga områden. Exempelvis Swedbank, Handelsbanken och Danske. Andra har en jämnare och i merparten relativ positiv utveckling, såsom LF och SEB. Är detta resultatet av medvetna strategier? Hör gärna av dig med dina kommentarer på denna visualisering.

Omfattning, förklaring & källor

 • Trinovos finansmarknadsdatabas är främst ett verktyg i vårt arbete med klienter på bank- och försäkringsmarknaden. Vi följer löpande de 12 största aktörerna plus Sparbankerna samlat. Volymerna bryts ned på produkter så långt det går att följa enskilda aktörer.
 • Data hämtas från etablerade externa källor när dessa uppdateras. Källor som även fördelar volymer på aktörer prioriteras. Övriga källor kan användas för kontroller och prognoser/egna analyser för att ge en marknadsbild löpande under året. Det senare avser främst försäkringssparande (slutliga årsdata levereras av Svensk Försäkring i september året efter). Trinovo hämtar endast i undantagsfall data direkt från aktörer.
 • Mått: Kapitalvärde stock/bestånd.
 • Aktörsfördelning: Balansräkningshemvist. Det innebär att ”plattformsaktörer” missgynnas, exempelvis Avanza och Nordnet. Vi följer självklart dessa separat.
 • Aktörsfokus: 12 största aktörer baserat på stock/bestånd. Dessutom följs Sparbanker totalt sett samt stora plattformsaktörer separat. Trinovo gör också årligen en sammanställning av ”övriga aktörer”.
 • Retail Finance omfattning (källa)
  – Finansiering: Utlåning icke-finansiella företag, Bolån och övrig utlåning hushåll (SCB).
  – Sparande: Inlåning icke-finansiella företag och hushåll (SCB), PPM (Money Mate/Fondbolagens Förening), privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring (SCB/Svensk Försäkring), fondsparande exkl. fondförsäkring och PPM (”fritt fondsparande”).
  – Sparande i aktier/andra enskilda värdepapper ingår inte standardmässigt i materialet eftersom det saknas offentligt tillgängliga uppgifter på fördelning mellan aktörer.
  – Icke konkurrensutsatt försäkring följs, men ingår inte i sammanställningen.
 • Aktörer:
  – 4 stora: Swedbank inkl. Sparbanker, SEB, SHB, Nordea.
  – Traditionella utmanare: Danske, SBAB, LF, Skandia.
  – Pensionsaktörer: Alecta, AMF, SPP, Folksam.
  – Övriga: Resten av marknaden.
 • Hushåll: Inlåning hushåll, Bolån, övrig utlåning hushåll, PPM, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring.
 • Företag: Inlåning och utlåning icke-finansiella företag samt konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring.
 • Produkten ”övrigt fondsparande” avser fondsparande exkl. PPM samt fondförsäkring och delar av depåförsäkring.
 • Kapitalsiffror för försäkringsprodukter utgår från beståndsfördelning med tillägg för del av konsolideringsfond för berörda bolag.

 


Vid frågor och kommentarer, vänligen kontakta Tomas Dahlqvist

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »  Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights