Strategi & affärsutveckling


Alla organisationer behöver utvecklas och anpassas

Alla organisationer behöver utvecklas och anpassas för att överleva och bli framgångsrika. Det kan handla om att få kraft att ta tillvara de möjligheter som digitalisering och nya kundbeteenden leder till, men också för att utveckla och effektivisera befintliga affärsmodeller och arbetsprocesser. För att fokusera och skapa en samlad kraft i denna utveckling krävs en väl utformad och förankrad strategi. Trinovo har hjälpt företag att ta fram och genomföra nya strategier och utveckla sin affär och organisation under mer än 30 år.

En strategi bygger på fakta, men lika mycket på vilja, ambition och engagemang. En strategi- och affärsutvecklingsprocess driven av Trinovo innehåller alla dessa delar. Det är med en god förståelse för var man står idag och vart man vill vara i framtiden, som en strategi skall hjälpa företaget att fokusera på rätt saker. En väl förankrad baskunskap om företagets nuläge, marknadens utveckling och utmaningar i omvärlden är en förutsättning för att formulera en god strategi.

I denna del av processen är det kritiskt att ta in den kunskap som finns samlad i en organisation. Samtidigt kan situationen också kräva så pass radikala förändringar att det är kritiskt att frigöra sig från existerande affärsmodeller och arbetssätt. Det är avgörande att anpassa strategiprocessen baserat på vilken situation verksamheten befinner sig i.

Faktabaserad analys och systematisering

Vi tror på fakta, men utan en klok analys och systematisering av en allt mer komplicerad omvärld, blir fakta meningslösa. Inte bara meningslösa, utan t.o.m. förvirrande och kontraproduktiva. Det är strategiprocessens uppgift att samla in och dra konkreta slutsatser utifrån fakta, analys och systematisering. Det hjälper Trinovo till med.

En strategiprocess skall leda till tydliga och prioriterade åtgärder

En stor organisation behöver mål och strategi som kan omsättas i åtgärder vilka fokuserar på det förändringsarbete som verksamheten bör driva. Det är avgörande att inte hamna i en alltför teoretisk process utan omsätta vägen mot de strategiska målen i konkreta förändringar.

Viktigt att ta konsekvensen av beslutad strategi

Fokus kan lätt hamna på en verksamhets utvecklingsbehov. Ofta finns dock en hel del av affärsnyttorna eller konsekvenserna av strategin att hämta i anpassning av befintlig verksamhet. Denna nyttorealisering är avgörande för ett företags framgång.  Trinovo hjälper klienter att fatta svåra och avgörande beslut.

 

strategi och affärsutveckling

En strategi behöver vara väl förankrad och förstådd – i organisationen och hos beslutsfattare.

Omvärlden förändras och en strategi kommer testas mot denna utveckling över tid. Utan en fundamental förståelse och ett engagemang för att nå utsatta mål, finns risken att medlen överskuggar målen. Det är därför angeläget att säkra en förståelse i organisationen för de mer grundläggande argumenten om varför verksamheten behöver den beslutade strategin. Förståelsen ställer krav på processen. Organisationen behöver därför engageras på rätt sätt och tid för förankring kring utarbetad strategi är av stor betydelse.

Denna process innefattar även viktiga beslutsfattare högt upp i företaget och dess styrande organ. Vi lägger stor tonvikt vid att skapa denna förståelse i samtliga nivåer inom organisationen.

Tomas Dahlqvist

Tomas Dahlqvist

Kontaktperson Strategi & affärsutveckling

E-post Telefon    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights